Inkomsten:  Begr. 2015   Jaarrek. 2015  Begr. 2016 Begr. 2017
Contributie  €        8.700,00  €        8.243,55  €        8.000,00  €        7.900,00
Giften  €        1.000,00  €        1.346,22  €        1.200,00  €        1.300,00
Rente  €           100,00  €             36,92  €             75,00  €             75,00
Advertenties  €           700,00  €        1.227,50  €           900,00  €        1.000,00
Div. lezingen etc.  €           100,00  €                  -      €           100,00
Overige inkomsten  €                  -    €             24,00    
Schokkerdag  €                  -    €        3.675,00    
   €                  -        
   €                  -        
Totaal:  €      10.600,00  €      14.553,19  €      10.175,00  €      10.375,00
         
Uitgaven:  Begr. 2015   Jaarrek. 2015  Begr. 2016 Begr. 2017
Schokkerdag/jaarverg.  €                  -    €        3.862,00    
Schokker Erf- productie  €        5.200,00  €        3.585,45  €        5.200,00  €        5.000,00
Schokker Erf- verzending  €        2.000,00  €           794,05  €        1.300,00  €        1.200,00
Representatie  €           200,00  €           127,50  €           200,00  €           200,00
Administratie  €           850,00  €           511,40  €        1.100,00  €           600,00
   €                  -      €                  -    €                  -  
Vergaderkosten  €           150,00  €             56,41  €           150,00  €           200,00
Reiskosten  €           800,00  €           373,54  €           700,00  €           700,00
   €                  -      €                  -    €                  -  
   €                  -      €                  -    €                  -  
Web site  €             50,00  €                  -    €             50,00  €             50,00
Nieuwjaarsreceptie  €           700,00  €           675,00  €           800,00  €           900,00
Reserveringen  €                  -    €        2.116,68  €                  -    €        1.000,00
Tekort Schokkerdag  €                  -    €          187,00-  €                  -    €                  -  
Toevoegen res. prom/exp.  €                  -      €                  -    €                  -  
Onvoorzien  €           650,00  €             77,50  €           675,00  €           525,00
Afschrijvingen  €                  -      €                  -    €                  -  
Resultaat   €                  -    €        2.560,66  €                  -    €                  -  
Totaal:  €      10.600,00  €      14.553,19  €      10.175,00  €      10.375,00

Toelichting op de jaarrekening 2015:
 
De Schokkervereniging heeft financieel gezien een bijzonder goed jaar achter de rug. We hebben een positief resultaat van € 981,43 behaald. We hebben weliswaar minder contributie ontvangen dan begroot, maar de giften zijn hoger uitgevallen. Tevens zijn de kosten voor het drukken en verzenden van Het Schokker Erf fors lager uitgevallen dan begroot. Verder zijn de advertentie inkomsten hoger - en de reiskosten plus de onvoorziene kosten lager uitgevallen.
Het bestuur is in de nieuwe samenstelling vol goede moed aan het werk gegaan met een beleidsplan voor de komende vijf jaar. Wij zijn daartoe ook enigszins gedwongen door de nieuwe situatie rond het Museum Schokland dat nu onder de Stichting Cultuurbedrijf valt, buiten de organisatie van de Gemeente Noordoostpolder, met een nieuwe directeur - en nieuwe bezems vegen schoon.
Om (nog) meer voor Schokland en het museum te kunnen betekenen, willen we meer van onze voorouders tentoongesteld zien. We verwachten dat we hiervoor voorwerpen moeten aankopen en daarvoor is geld nodig. Op voorhand willen we daarom alvast een reservering van tweeduizend euro realiseren. Jaarlijks wordt deze reservering zo nodig aangevuld.
  
Toelichting op de begroting 2017:
 
De begroting laat geen spectaculaire wijzigingen zien t.o.v. voorgaande jaren, behalve de post nieuwjaarsreceptie. Deze is verhoogd omdat het bestuur voornemens is de algemene jaarvergadering met ingang van 2017 voortaan voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie te gaan houden. Verder de begroting op een paar punten enigszins bijgesteld naar de verwachtingen. En zoals gemeld in de toelichting op de jaarrekening, is er een post reserveringen van 1000 euro opgenomen.