Jaarverslag 2015 Schokkervereniging
 
Het verenigingsjaar liep van 1 januari t/m 31 december.
Het bestuur was als volgt samengesteld:
Th. Grootjen               (voorzitter, tot  5 sept. )
J. Komen                    (penningmeester/ledenadministrateur)
J.J.A. Kwakman        (secretaris)
C.A. Corjanus           (bestuurslid)
A.W. Karel                 (bestuurslid/vice-voorzitter tot 5 sept.)
J.G.B Meijer              (bestuurslid)
H. van Heerde          (bestuurslid, voorzitter m.i.v. 15 okt.)
W. Konter                   (bestuurslid/vice-voorzitter m.i.v. 5 sept.)
B. van Emmerloot    (bestuurslid m.i.v. 5 sept.)
 
Bestuursvergaderingen
Het bestuur kwam in dit verslagjaar  zes  maal bijeen.
 
Aantal leden
Het ledenaantal bedroeg aan het eind van dit jaar: 509 (2014: 523)
 
Het Schokker Erf
Het Schokker Erf  kwam in het verslagjaar uit in de maanden  februari, mei, augustus en november. De redactie bleef ongewijzigd. Er waren  enkele nieuwe adverteerders. De beoogde kostenbesparingen bleken daadwerkelijk gerealiseerd en blijvend. Voor leden zijn de artikelen ook op de website na te lezen en doorzoekbaar.
 
Nieuwjaarsbijeenkomst
Op  zaterdag 10 januari 2015 vond de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van de Schokkervereniging plaats. Het Schokkerkoor verzorgde een optreden in de kerk en in het restaurant werd  de nieuwjaarsreceptie gehouden, die begon met de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Theo Grootjen. Ca. 70 leden, inclusief de Schokkerkoorleden, hebben deze  bijeenkomst bijgewoond.

Jaarvergadering
De 29e jaarvergadering werd met 100 deelnemers gehouden tijdens de Schokkerdag op zaterdag  5 september aan boord van het schip “De Zuiderzee” , al varend op het IJsselmeer van Urk naar Lemmer. Een verslag  van deze dag is te vinden in het Schokker Erf van november 2015. Tijdens deze vergadering werd afscheid genomen van voorzitter Theo Grootjen en vice-voorzitter Bert Karel. Beide heren werden hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet voor de vereniging en vanuit het bestuur werd gemeld dat er nog nadere aandacht aan het afscheid zal worden besteed tijdens de komende nieuwjaarsreceptie. De heren Wim Konter uit Zevenbergen en Bert van Emmerloot uit Amsterdam werden benoemd als bestuurslid en eerstgenoemde bovendien als vice-voorzitter.  Voorts werd aangekondigd dat het bestuur in haar eerstvolgende vergadering uit haar midden een voorzitter zal benoemen.  Nadere details uit de jaarvergadering vindt u in het verslag dat is afgedrukt in het Schokker Erf van november 2015. Ook treft u daarin een beknopt verslag van de gehele Schokkerdag aan.
 
Ledenwerving
Het jaar 2015 is voor de Schokkervereniging een jaar geweest waarbij het ledenaantal licht daalde.  Gelukkig bleef dit beperkt, maar groei zit er nog niet in ondanks alle inspanningen en initiatieven. Het is, en blijft, moeilijk om nieuwe leden te werven met name onder jongeren.
 
Bestuurszaken
De aandacht van het bestuur is in het afgelopen jaar vooral uitgegaan naar de ontwikkelingen rond museum Schokland, dat onderdeel is geworden van het zogenaamde Cultuurbedrijf van de Gemeente Noordoostpolder. De toekomst hiervan is nog onzeker, plannen rond Werelderfgoed Schokland  kunnen belangrijk en ingrijpend voor ons  zijn. Het bestuur, de voorzitter in het bijzonder, volgt de ontwikkelingen op de voet en praat mee en denkt mee waar dat mogelijk is. In de loop van 2016 wordt meer duidelijkheid rond de toekomstplannen verwacht. 
Het bestuur  is begonnen aan een nieuw beleidsplan voor de komende vijf jaar  waarmee we hopen aan te sluiten op de ontwikkelingen van de kant van de gemeente Noordoostpolder,  de museumdirectie en de overige betrokken partijen.
Jan Kwakman, secretaris.