• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
EXPLOITATIE REKENING      2016    
             
INKOMSTEN       UITGAVEN    
             
Contributie   8553,65   Reiskosten   628,27
Giften   1574,75   Vergaderkosten   35,54
Schokkerdag   3516,00   Representatie   164,32
Advertenties   1287,50   Administratiekosten   706,88
Lezingen   50,00   Diversen   158,00
Rente   40,15   Schokker Erf drukkosten   4780,60
Overige inkomsten   0,00   Schokker Erf verzendkosten   1594,37
        Website   60,50
        Recepties   712,50
        Ledenwerving   0,00
        Schokkerdag   3798,00
        Reservering realia   1000,00
        reservering Schokkerdag   250,00
        tekort Schokkerdag   -282,00
        Resultaat   1415,07
    15022,05       15022,05

BALANS PER 31 DECEMBER 2016        
             
DEBET       CREDIT    
             
Realia & Replica   pm   Eigen vermogen   11546,56
Depot Post.nl   146,93   Reservering boekenfonds   206,65
Bezittingen   360,00   Reservering Schokkerdag   468,00
Debiteuren   312,00   Reservering realia   3000,00
ING Betaalrekening   1186,15   Reservering nieuwjaarsreceptie 0,00
ING Spaarrekening   9000,00        
Robecospaarrekening   6378,15   Voorziening ledenwerving   450,20
        Crediteuren   0,00
        Vooruit ontvangen contributie   264,00
        Vooruit ontvangen giften   32,75
             
             
        Resultaat vereniging 2016   1415,07
             
    17383,23       17383,23

Inkomsten:  Jaarrek. 2015  Begr. 2016  Jaarrek. 2016  Begr. 2017
Contributie  €        8.379,80  €        8.000,00  €        8.553,65  €        7.900,00
Giften  €        1.371,72  €        1.200,00  €        1.574,75  €        1.300,00
Rente  €             79,53  €             75,00  €             40,15  €             75,00
Advertenties  €        1.227,50  €           900,00  €        1.287,50  €           900,00
Div. lezingen etc.  €                  -      €             50,00  
Overige inkomsten  €             10,00      
Schokkerdag  €        3.675,00      
         
         
Totaal:  €      14.743,55  €      10.175,00  €      11.506,05  €      10.175,00
         
Uitgaven:  Jaarrek. 2015  Begr. 2016 Begr. 2016 Begr. 2017
Schokkerdag/jaarverg.  €        3.862,00      
Schokker Erf- productie  €        4.780,60  €        5.200,00  €        4.780,60  €        5.000,00
Schokker Erf- verzending  €        1.052,66  €        1.300,00  €        1.594,37  €        1.100,00
Representatie  €           127,50  €           200,00  €           164,32  €           200,00
Administratie  €           584,09  €        1.100,00  €           706,88  €           600,00
         
Vergaderkosten  €             90,08  €           150,00  €             35,54  €           150,00
Reiskosten  €           582,92  €           700,00  €           628,27  €           600,00
         
         
Web site  €                  -    €             50,00  €             60,50  
Nieuwjaarsreceptie  €           675,00  €           800,00  €           712,50  €        1.250,00
Reserveringen  €        2.116,68  €                  -    €        1.250,00  €        1.000,00
Tekort Schokkerdag  €          187,00-  €                  -    €                  -    €                  -  
         
Onvoorzien  €             77,50  €           675,00  €           158,00  €           275,00
         
Resultaat   €           981,52  €                  -    €        1.415,07  €                  -  
Totaal:  €      14.743,55  €      10.175,00  €      11.506,05  €      10.175,00

Toelichting op de jaarrekening 2016:
 
De Schokkervereniging heeft financieel gezien een bijzonder goed jaar achter de rug. We hebben een positief resultaat van € 1415 behaald. Aan de inkomsten kant hebben we t.o.v. 2015 een positief resultaat behaald van plm. € 440. Dit is te danken aan meer contributie ( € 175), meer giften ( € 200), meer advertentie inkomsten ( € 60) en nog een paar kleine verschillen zowel positief als negatief.
Aan de uitgaven kant zijn de kosten in totaal in 2016 t.o.v. de kosten in 2015 nagenoeg gelijk gebleven.
Dit verklaart dan ook het resultaat van € 1415 in 2016. In 2015 hadden we een resultaat van plm. € 980 tel daar bij op de hogere ontvangsten in 2016 plm. € 440.
 
Wel geeft het resultaat 2016 een paar behoorlijke verschillen aan t.o.v. de begroting 2016. Echter dat is toe te schrijven aan veranderd beleid, o.a. reservering en het feit dat de begroting 2016 opgemaakt is in 2014. De reeds goedgekeurde begroting 2017 zal naar verwachting ook wel enige afwijking gaan vertonen, deze is nl. al opgemaakt in 2015. Ik ga mijn uiterste best doen om de begroting voor 2018, die opgemaakt gaat worden in de tweede helft van 2017 een beter inzicht te geven in de ontvangsten en uitgaven. De begroting 2018 zal ter goedkeuring aangeboden worden op de volgende jaarvergadering op 13 januari 2018.
 
 
Diepenveen, 2 januari 2017.
De penningmeester, Jos Komen