• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
Op zaterdag 2 september jl. werd in Kampen de jaarlijkse "Schokkerdag" gehouden. Ondanks de tegenvallende weersomstandigheden kon het bestuur ruim 180 bezoekers welkom heten in partycentrum ‘Van den Berg’.

Om 10.00 uur werd begonnen met de algemene ledenvergadering. Bij de opening werd op verzoek van de voorzitter een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan de leden die het afgelopen jaar kwamen te overlijden. Vervolgens werd bij acclamatie het voorstel gesteund om de heer Ben Kroes, die vanaf 4 september 1993 tot zijn overlijden op 12 januari 2000 voorzitter was van onze Schokkervereniging, te benoemen tot erelid. De heer Koridon gaf een korte terugblik over de periode dat Ben voorzitter was en overhandigde de oorkonde aan mevr. Kroes en dochter Jolanda, waarna Jolanda de vergadering bedankte.

Hierna kwamen een aantal formele agendapunten aan de orde zoals: de vaststelling van de notulen van de jaarvergadering van 4 september 1999, het jaarverslag 1999/2000 van de secretaris, het jaarverslag 1999/2000 van de penningmeester, het verslag van de kascontrolecommissie. Bij de behandeling van dit laatste verslag werd tevens akkoord gegaan met een contributieverhoging (van f 20,-- naar f 27,50). De heer Peters uit Lemelerveld verklaarde zich bereid nogmaals een jaar zitting te willen nemen in de kascontrolecommissie terwijl de heer Ben Diender reeds had laten weten als 2e lid van de kascontrolecommissie te willen fungeren.

De voorzitter stelde vervolgens de bestuursverkiezing aan de orde. Aftredend en niet herkiesbaar (als bestuurslid en lid van de redactie van Het Schokker Erf) was Evert Koridon. Alvorens af te treden zette de heer Koridon de heer Kees Mossel, die te kennen had gegeven met zijn werk voor de vereniging op het gebied van de fotografie te willen stoppen, nog even in het zonnetje. Hij bedankte de heer Mossel voor het vele werk dat hij sinds de oprichting voor de vereniging heeft verricht en overhandigde hem als blijk van dank een cadeaubon en een fles Schokker Bitter.

Vanuit het redactieteam nam vervolgens Janny Rieff op haar eigen originele wijze afscheid van Evert en Ine Koridon. Ine maakte n.l. ook jarenlang heel actief deel uit van de redactie en had besloten tegelijk met Evert te willen stoppen met haar werkzaamheden.

De redactie van het Schokker Erf Historie zag zich genoodzaakt afscheid te nemen van Ab Klappe. Ab moest vanwege gezondheidsredenen zijn werkzaamheden staken. Bij monde van de voorzitter werd hij geroemd en bedankt voor zijn inzet en de afspraak werd gemaakt dat een delegatie van het bestuur Ab zou gaan bezoeken.
Secretaris Co Smit blikte vervolgens terug op de bestuursperiode van Evert Koridon en op de periode dat Evert samen met zijn vrouw Ine de redactie van het Schokker Erf Nieuws verzorgde. Als blijk van waardering kregen zij een dinerbon voor hen samen uitgereikt., alsmede de inmiddels gebruikelijke fles Schokker Bitter. Evert werd vervolgens totaal verrast toen de vergadering instemde met het voorstel om hem te benoemen tot ‘lid van verdienste’ en de voorzitter hem de bijbehorende oorkonde uitreikte. Als laatste onderdeel van het agendapunt bestuursverkiezingen werden tenslotte de heren, Gerard Corjanus, Tjalling de Jager en Jan Kwakman geïnstalleerd als bestuurslid.

Direct na de afsluiting van de vergadering werd de vergadering toegesproken door de wethouder Cultuur en Recreatie van de gemeente Kampen de heer A. Koffeman. Hij ging in op de relatie van de Schokkers met de gemeente Kampen en wenste allen een fijne dag toe in zijn fraaie stad.

De aanwezigen kregen vervolgens de gelegenheid tot het nuttigen van een drankje en het aanhalen van de onderlinge contacten, hetgeen gezien de gezellige sfeer die daarop direct ontstond zeker in een behoefte voorzag. Ook werd volop gebruik gemaakt van de gelegenheid om een aantal fotoboeken van de vereniging in te zien en de fraaie modelbotters te bekijken die in de hal van het partycentrum waren opgesteld.

Na de goed verzorgde lunch was er gelegenheid om het centrum van Kampen te bezoeken onder het motto ‘voor elk wat wils’. Er kon gevaren worden met een originele Kamper Botter met een bijzonder enthousiaste en gastvrije (vrijwillige) bemanning. Ondanks de soms storende regenbuien werd door een flink aantal deelnemers meegevaren. Een bijzonder leuke ervaring! Heel leerzaam en gelardeerd met veel leuke anekdotes was de rondleiding die kon worden gemaakt door Brunnepe, het ‘Schokker’ deel van de oude stad Kampen. Het nieuwe bestuurslid Gerard Corjanus, en zijn broer niet te vergeten, stonden hier borg voor. Ook was er de mogelijkheid om, met korting, het museum te bezoeken. Een aantal gasten werd, in een van de prachtige kerken die Kampen rijk is, bovendien nog getrakteerd op een stuk livemuziek van de repeterende organist.
Vanaf 16.45 uur was er tenslotte een gezellig samenzijn in het partycentrum met muziek van de welbekende heer Sparreboom en kon men genieten van een optreden van de gekostumeerde dansgroep "VIDAM".

Omstreeks 18.00 uur, nadat koffie en broodjes waren genuttigd brak vervolgens het moment van afscheid en vertrek aan en kon worden teruggezien op een geslaagde Schokkerdag.
 
Schokker Erf 45A, december 2000

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies...

Leer meer

Ik begrijp het!
Lees het onderstaand zorgvuldig door!!

Cookiewet: regels en richtlijnen

Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.