• Slideheader0
 • Slideheader1
 • Slideheader10
 • Slideheader11
 • Slideheader12
 • Slideheader13
 • Slideheader14
 • Slideheader15
 • Slideheader16
 • Slideheader17
 • Slideheader18
 • Slideheader19
 • Slideheader2
 • Slideheader20
 • Slideheader21
 • Slideheader22
 • Slideheader23
 • Slideheader24
 • Slideheader25
 • Slideheader26
 • Slideheader27
 • Slideheader28
 • Slideheader29
 • Slideheader3
 • Slideheader30
 • Slideheader31
 • Slideheader4
 • Slideheader5
 • Slideheader6
 • Slideheader7
 • Slideheader8
 • Slideheader9
 • Slideheader32
 • Slideheader33
EXPLOITATIE REKENING     2023    
             
INKOMSTEN       UITGAVEN    
             
Contributie   9745,00   Reiskosten   807,13
Giften   1751,50   Vergaderkosten   361,48
Schokkerdag   4200,00   Representatie   87,45
Advertenties   1281,00   Administratiekosten   694,59
Lezingen   0,00   Diversen   182,06
Rente   221,15   Schokker Erf drukkosten   5190,59
Overige inkomsten   89,41   Schokker Erf verzendkosten   1583,13
        Website   72,60
        Recepties   1388,00
        Ledenwerving   0,00
        Schokkerdag   4840,00
        Saldo Schokkerdag   -640,00
        Reservering boekenfonds   0,00
        Reservering Schokkerdag   1000,00
        Reservering realia   700,00
        Reservering ledenwerving   0,00
        Resultaat   1021,03
             
    17288,06       17288,06
 
 
Toelichting.
Het financiële jaar 2023 is, behoudens een aantal hier opgenomen bijzonderheden, verlopen volgens de bij de vorige ALV ingediende begroting. Aan de inkomstenzijde van de exploitatierekening (zie hierboven) valt de post ‘rente’ op die sinds 2023 weer door de bank wordt vergoed op spaartegoeden. Echter, doordat ING de voorwaarden voor rente onlangs heeft aangepast van een maandelijkse uitbetaling naar 1x per jaar, ontvangt de vereniging de rente over 2024 pas in januari 2025. Daarom komt onder ‘rente’ alleen de al vergoede rente over december 2023 terug in de begroting. Hoewel de post ‘giften’ nog respectabel is, valt hij wel circa 500 euro lager uit dan in 2022. Met deze mogelijk verdere daling is ook in de begroting voor 2024 rekening gehouden.
 
Aan de uitgavenzijde springen de hogere ‘vergaderkosten’ in het oog. Deze wijken af van de eerdere begroting doordat 2023 het eerste jaar was zonder enige coronamaatregel. Alle vergaderingen werden dus weer ‘live’ en op locatie gehouden. De voornaamste reden is echter dat het bestuur tegenwoordig weer uit de statutaire minimale 5 personen bestaat, wat direct van invloed is. Een belangrijk deel van de ‘administratiekosten’ wordt gevormd door uitgaven die verband houden met innen van contributies. Dat zijn dus o.m. portokosten voor betalingsherinneringen en contributienota’s. Voor wat betreft de leden zijn dat uitgaven die we niet zouden hoeven maken indien zij hun contributie zelfstandig en tijdig in contributiemaand januari van ieder jaar zouden voldoen. Dat is helaas niet het geval. Daarom wordt in 2024 een nieuwe post ‘incassokosten’ ingevoerd waarop deze kosten vanaf dan worden geboekt. Over 2023 hebben maar 200 (van de 600) leden uit zichzelf hun contributie voldaan. Circa 100 leden reageerden vervolgens alsnog op oproepen in het ledenblad. Helaas hadden 300 leden uiteindelijk 1, 2 of zelfs 3 schriftelijke herinneringen nodig voordat zij betaalden.
 
Het negatieve saldo van de Schokkerdag was gepland en begroot. Het bestuur had een bedrag gereserveerd om de kosten voor de leden lager te houden. Ook voor de Schokkerdag 2024 is hierin voorzien. De al bestaande (deels historische) balansposten ‘reserveringen’ zijn nog voldoende om toekomstige uitgaven op voorhand af te dekken. Uitgaven ten laste van deze posten gaan in dat geval niet ten koste van het eigen vermogen. Er is voor gekozen deze reserveringen (zie balans) niet te verhogen in 2024 maar eerst in te teren op deze al bestaande reserveringen.
 
De Schokkervereniging sluit 2023 af met een batig saldo. Dit zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen. De rentabiliteit eigen vermogen van onze vereniging over 2023 komt daarmee op 3,2 %.
 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2023        
             
DEBET       CREDIT    
             
Realia & Replica   1577,25   Eigen vermogen   30940,37
Depot Post.nl   146,93   Reservering boekenfonds   206,65
Bezittingen   527,50   Reservering Schokkerdag   2611,77
Debiteuren   0,00   Reservering realia   8175,75
ING Betaalrekening   13413,44   Reservering ledenwerving   450,20
ING Spaarrekening   28221,15   Crediteuren   0,00
        Vooruit ontvangen contributie   412,50
        Vooruit ontvangen giften   68,00
             
             
        Resultaat vereniging 2023 1021,03
             
    € 43.886,27       € 43.886,27
 
 
 
BEGROTING VERSUS EXPLOITATIE SCHOKKERVERENIGING
           
    Exploitatie 2022 Exploitatie 2023 Begroting 2023 Begroting 2024
Inkomsten          
Contributie   9529 9745 9500 9850
Giften   2211 1752 1000 1250
Rente   0 222 0 35
Advertenties   1281 1281 1300 1300
Totaal   € 13.021 € 13.000 € 11.800 € 12.435
           
Uitgaven          
Schokker Erf - productie   5156 5191 5200 5250
Schokker Erf - verzending   2132 1584 1500 1785
Representatie   22 88 200 200
Administratie   613 695 600 700
Vergaderkosten   471 362 200 450
Reiskosten   78 808 800 1000
Nieuwjaarsreceptie   0 1388 1500 1300
Bijdrage Schokkerdag   -593 1000 1000 1250
Reserveringen Realia   1000 700 700 0
Diversen   10 183 100 250
Incassokosten   0 0 0 250
Resultaat   4132 1001 0 0
Totaal:   € 13.021 € 13.000 € 11.800 € 12.435
 

CookiesAccept

Deze website maakt gebruik van cookies...

Leer meer

Ik begrijp het!
Lees het onderstaand zorgvuldig door!!

Cookiewet: regels en richtlijnen

Websites moeten bezoekers informeren als zij cookies willen plaatsen. De bezoeker moet daarvoor toestemming geven. Dat geldt alleen voor cookies die surfgedrag bijhouden.

De regels voor cookies staan in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies uitgezonderd
Websites hebben geen toestemming nodig voor cookies die nodig zijn om een dienst of webshop te laten functioneren. Dit zijn bijvoorbeeld bestanden die bijhouden wat er in een winkelwagentje zit.

Versoepeling voor analytische cookies
Op dit moment moeten websites ook voor analytische cookies toestemming vragen. De minister van Economische Zaken wil het verplicht vragen van toestemming voor analytische cookies afschaffen.

Websites gebruiken analytische cookies om bezoekersaantallen bij te houden. Ze hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Wel zorgen ze vaak voor ongewenste pop-ups waarin om toestemming wordt gevraagd.

Door de geplande versoepeling hoeft een website alleen om toestemming te vragen als dit ook echt nodig is om de privacy te beschermen. Dat kan ook bij analytische cookies in sommige gevallen nodig zijn. Bijvoorbeeld als de verzamelde statistische gegevens ook worden gebruikt voor het opbouwen van bezoekersprofielen.

Tracking cookies: altijd toestemming vereist
Bij het plaatsen van zogenaamde ‘tracking cookies’ moet een website de bezoeker altijd informeren en toestemming vragen. Tracking cookies worden gebruikt om individueel surfgedrag bij te houden en om profielen op te stellen. Dat heeft grotere gevolgen voor de bescherming van privacy. Naast de Telecomwet is ook de Wet bescherming persoonsgegevens op deze cookies van toepassing.